วันที่ 28 มีนาคม 2560

นักเศรษฐศาสตร์ Economists

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และนำหลักเศรษฐศาสตร์มาใช้ในงานที่ เกี่ยวกับที่มาของรายได้ รายจ่าย การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ การผลิต การบริโภคสินค้าและบริการ

23,642 views

นักวิเคราะห์การตลาด

วิเคราะห์และคาดการณ์สถานการณ์สภาพแวดล้อม ความต้องการของตลาดและสถานการณ์ของสินค้าและผลิตภัณฑ์ เพื่อวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร เช่น ฝ่ายวิจัย

20,577 views

คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

บัญชีเป็นสาขาที่จะใช้การท่องจำเหมือนวิชาอื่นๆไม่ได้ เราต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาที่เราเรียนให้ลึกซึ้งและตีโจทย์ให้แตก (เป็นไรที่ยากมาก)ใช้ความเข้าใจล้วนๆ  ต้องหมั่นฝึกทำแบบฝึกหัดจะมาแบบว่าเดี๋ยวก่อนไม่ได้

87,942 views

คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ

เนื่องจากในบริษัทต้องมีหลายฝ่ายเช่น การตลาด การผลิต บัญชี การเงิน ฝ่ายบุคล ดังนั้นการจัดการจะเข้ามาช่วยควบคุม ดูแล ประสานงาน จากหลายๆฝ่าย การตั้งเป้าหมาย การประเมินผลการสื่อสารภายในองค์กร

254,173 views

คณะบริหารธุรกิจ การเงินและธนาคาร

ในการประกอบธุรกิจนั้นเรื่องของการบริหารงานจัดว่าสำคัญมากถ้าบริหารเงินผิด พลาดก็อาจจะทำให้บริษัทต้องปิดตัวลงได้ สาขาจึงเน้นสอนเกี่ยวกับ การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงินการบริหารเงินทุน

55,514 views

เรื่องจริงของผู้จัดละคร บทบาทใหม่ของ ฉัตรชัย เปล่งพานิช

ประสบการณ์ 30 ปีในโลกบันเทิง กับการฝากฝีมือในงานแสดงภาพยนตร์เกิน 70 เรื่อง กับงานละครอีกไม่น้อยไปกว่ากัน วันนี้ 'นก' ฉัตรชัย เปล่งพานิช ยัง กล้าเรียกตัวเองว่าเป็น 'หน้าใหม่' ถึงบทบาทล่าสุดในฐานะ 'ผู้จัดละคร'

8,308 views

อีกนึงความเห็นจากสาขาศิลปะการแสดง มกรุงเทพ คนอยากเรียนต้องอ่าน !!!!!!

ก็ขอย้ำอีกครั้งที่นี่ไม่ได้สอนให้เป็นดารา คนออกเยอะเพราะเข้าใจผิดนึกว่าจะได้เป็นดารา จะเรียนสาขานี้ต้องพร้อมหลายอย่างทั้ง ร่างกายเวลา เพราะต้องให้เวลากับคณะมากถ้าไม่มีเวลาให้ก็อยู่ไม่ได้

34,338 views

นักจัดรายการวิทยุ, ดีเจ

นำเสนอเนื้อหารายการทางวิทยุเพื่อให้ความรู้ สาระและความบันเทิงแก่ผู้ฟัง ซักซ้อมทำความเข้าใจกับบทวิทยุหรือข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนออกอากาศหรือบันทึกเสียง ดำเนินรายการตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

31,542 views

พิธีกร , ผู้ดำเนินรายการ

ดำเนินรายการทางโทรทัศน์เพื่อให้ความรู้ สาระและความบันเทิงแก่ผู้ชม ซักซ้อม ทำความเข้าใจกับบทโทรทัศน์หรือข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ก่อนออกอากาศหรือบันทึกเทป นำเสนอเนื้อหารายการตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

15,392 views

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

ถ้าเราเลือกที่จะเรียนสาขานี้เราก็จะได้รู้ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุก ซอกทุกมุมของคนที่ทำงานยุทธ์จักรวิทยุและโทรทัศน์ การเขียนบท คัดเลือกข้อมูล การเรียงลำดับ กระบวนการผลิต การจัดรายการ

41,184 views

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวารสารศาสตร์

สำหรับสาขานี้ก็เรียนไปเราจะเป็นผู้สื่อข่าว ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์หรือ อาจจะบนเว็บไซด์ก็ได้ ดังนั้นเราก็ต้องเรียนวิธีการเขียน การวิเคราะห์ การออกแบบ เรายังต้องฝึกฝนการพื้นฐานใช้กล้อง

18,425 views

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ ปัจจุบันนี้ถือว่ามีความสำคัญมากในการทำธุรกิจยุคปัจจุบันครับ เพราะสมัยนี้เวลาจะทำอะไรก็ต้องใช้การประชาสัมพันธ์ อย่างเช่นผมกำลังทำสินค้ามาใหม่ผมก็ต้องทำทำให้คนรู้จักสินค้า

24,344 views

คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่

พืชไร่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ดังนั้นเราเลยต้องศึกษาพืชเศรษฐกิจเหล่า เช่น ข้าวโพด ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย มะพร้าว เราจะต้องเลือกเรียนให้เรียนเจาะลึกในพืชแต่ละชนิดไปโดยเราจะศึกษาถึง ประวัติ

45,146 views

นักกีฏวิทยา รู้ลึกรู้จริงเรื่องแมลง

ศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับแมลง การเจริญเติบโต โครงสร้าง กระบวนการและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของแมลง และความสัมพันธ์ระหว่างแมลงกับชีวิตพืชและชีวิตสัตว์ และช่วยควบคุม แก้ไขปัญหา

39,860 views

สัตวแพทย์ทั่วไป

ตรวจและวินิจฉัยโรคหรืออาการบาดเจ็บของสัตว์ บำบัดรักษาป้องกันและการกำจัดโรคโดยการใช้ยา การผ่าตัด การฝังเข็มหรือใช้รังสีในการรักษา  การผ่าซากสัตว์เพื่อการชันสูตรโรคทำการตอนหรือขยายพันธุ์สัตว์ด้วยเทคนิคที่

83,831 views

นักโรคพืช

ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับโรคพืชและสาเหตุของโรคพืช ซึ่งได้แก่ จุลินทรีย์ชนิดต่างๆ เช่น เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส ไวรอยด์ ไฟโตพลาสมา และไส้เดือนฝอย และนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกษตรกรรมเกี่ยวกับพืช

26,459 views

นักวิทยาศาสตร์การอาหาร

วิเคราะห์ วิจัยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและกายภาพที่เกิดขึ้นกับอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารต่างๆ อันได้แก่ อาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ปรับปรุงกระบวนการผลิต และแปรรูปอาหารเพื่อให้ได้อาหารที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค

67,916 views

อาชีพ เกษตรกรปลูกพืชแบบผสมผสาน

การงานในฟาร์มเพาะปลูกที่เป็นกิจการของตนเองหรือของนายจ้างเพื่อเพาะปลูกพืช ผลทางการเกษตรนานาชนิดรวมกันในสัดส่วนจำเพาะ : กำหนดสัดส่วน จำนวนและรูปแบบของพื้นที่ในการปลูกพืชแบบผสมผสานทั้งปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่

130,102 views

ผู้ควบคุมการผลิตไวน์และไวน์ผลไม้

วางแผน และปรับปรุงกระบวนการผลิตไวน์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพวัตถุดิบให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องการ ควบคุมดูแลการใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตแต่ละขั้นตอนให้ถูกต้อง

21,184 views

คุยกับพี่ คณะเกษตร สาขาพืชสวน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตร ช่ายว่าต้องเรียนแล้วทำงานกลางแดด ปลูกพืช ไถนา ปลูกผัก อย่างพี่คนใต้ก็มีคนถามเรียนเกษตรไปเพื่อทำสวนยางหรอ ถ้าปลูกสวนยากไม่ต้องเรียนก็ได้   คำกล่าวพวกนี้ถือว่าหัวโบราณยังไม่รู้จักคณะอย่างแท้จริง

72,754 views
abac