วันที่ 29 เมษายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

คะแนน กสพท. ขึ้นเยอะ !? จะมีผลกับ รับตรง จุฬา 60 ไหม !?

หลังจากที่ได้เห็นคะแนน กสพท. น้องๆหลายคนถึงกับวิตกกังวลกับคะแนน กสพท.ว่าขึ้นเยอะ แล้วจะมีผลต่อ รับตรง จุฬาฯ หรือป่าว  ผมขอตอบตามความคิดเห็นพร้อมทั้งนำข้อมูล คะแนน กสพท ทุกสถาบันมาให้ดู จริงๆแล้วมันขึ้นเยอะจริง ดิ !!?

2,528 views

รับตรง การจัดการกีฬาและการฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 60 รอบ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา ประจำปีการศึกษา2560 รอบ 2 รับสมัคร บัดนี้ – 20 มี.ค.60

1,001 views

รับตรง โครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ม.เชียงใหม่ 60

คณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่ จบชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการทายาทอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2560

1,064 views

รับตรง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560 เปิดรับถึง 20 มี.ค.นี้

รับสมัครนักเรียนที่ จบชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต จากโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะอุตสาหกรรม ในโครงการรับบุคคลผู้มีความสามารพิเศษเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครถึง 20 มีนาคม 2560

1,560 views

ด่วน ประกาศผล กสพท 2560 แล้ว

ด่วน ประกาศผล กสพท 2560 แล้ว ขอแสดงความยินดีกับน้องๆที่สอบติดด้วยครับ

4,254 views

รับตรง นักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2560

รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนราธิวาส,ปัตตานี,ยะเลา,สตูล,และสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ,เทพา,นาทวี และ สะบ้าย้อย เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันดุมศึกษา 9 แห่ง 

1,493 views

รับตรง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60

คณะศิลปกรรมศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ สาขาวิชาดริยางคศิลป์ และ สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยวิธีพิเศา ประจำปีการศึกษา 2560

1,566 views

รับตรง โครงการความร่วมมือมูลนิธิชัยพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ 60

ด้วยมูลนิธิชัยพัมนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครกงารผลิตและพัฒนาบุคลากร เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเพื่อปฎิบัติงานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารของจังหวัดพังงา โดยการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

1,360 views

รับตรง โครงการจัดสรรทุนการศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย ม.อ. ปัตาตานี 60 ทุน 80,000 บาท/ปีการศึกษา

โครงการ จัดสรรทุนการศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2560 จำนวน  5 ทุน ทุนละ 80,000 บาท/ปีการศึกษา เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัด

1,236 views

โครงการ ศึกษิตศิลปะ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี ปี 60 (รอบที่ 2)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีนโยบายที่จะส่งเสริมและรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในระดับชั้นม.ปลายหรือเทียบเท่า ให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษษ 2560

840 views

รับตรง ทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง 60

 การรับสมัครทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่น  ในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 8 ทุน 

1,875 views

รับตรง สาขาเกษตรศาสตร์ ม.มหิดล อำนาจเจริญ 60 รอบ 3 จำนวน 40 คน

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัคร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2560 ระบบรับตรง (รอบ 3 ) โดยโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ จำนวน 40 คน

1,591 views

รับตรง สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่ 60

โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเข้าศึกษาในสาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2560

747 views

มาแล้ว 11 รายชื่อมหาวิทยาลัยเข้าร่วม Clearing-house 60

ปีนี้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ระบบ Clearing-house 60 ลดลงมากเหลือเพียง 11 สถาบันเท่านั้นครับ  โอ๋เอาน่าถือว่าเป็นปีสุดท้ายระบบเก่า ปีนี้ทุกสถาบันต้องเข้าร่วมหมด เหอะ ๆ ๆ 

5,987 views

รับตรง เภสัชศาสตรบัณฑิต ม.สยาม 60 จำนวน 30 คน

มหาวิทยาลัยสยามได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม โดยวิธีรับตรง สอบข้อเขียน ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครถึง 5 พฤษภาคม 2560

1,687 views

รับตรง โควตาบุตรของบุคลากร ลาดกระบัง 60 รอบ 2

ประกาศการให้โควตาบุตรของบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) 

903 views

รับตรง มรภ.นครราชสีมา ปีการศึกษา 2560 ปิดรับ 10 มี.ค.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) แจ้งถึงการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

1,247 views

ประกาศรายชื่อตัดสิทธ์การคัดเลือก กสพท. 2560

โดย กสพท. จะไม่นำคะแนนขอผู้มีรายชื่อ มาประมงผลการคัดเลือกเข้าศึกษาผ่านระบบรับตรง ของ กสพท  ดังนั้นหากผู้สมัครมีรายชื่อแนบท้ายเป็นรายชื่อไม่ถูกต้อง ให้ผู้สมัครติดต่อสถาบันที่แจ้งชื่อมาแห่งนั้นๆ โดยตรง ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น

5,720 views

รับตรง โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ม.ศิลปากร 60

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศษสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน

1,512 views

รับตรง คณะวิทยาการสื่อสาร ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี 60

คณะวิทยาการสื่อการเปิดรับสมัครนักศึกษาตามโครงการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

1,081 views
abac