วันที่ 29 เมษายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง หลักสูตรการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์ 2560

โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

1,557 views

รับตรง สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน 60

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 200 คน

2,344 views

รับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 2560 รอบ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสอง  คณะที่เปิดรับสมัคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ

1,706 views

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง 60 รอบ 2

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รอบที่ 2    สมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 3เมษายน 2560

1,319 views

เปิดให้ตรวจสอบคะแนน รับตรง จุฬาฯ 60 ถึง 22 มีนาคม เวลา 16.00 น.

น้องๆ อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบคะแนนรับตรง จุฬาฯ ถ้าคะแนนไม่ถูกต้อง ให้ทักท้วงผ่านระบบได้จ้าโดย เปิดให้ทักท้วงคะแนน  ถึง 22 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น.

2,195 views

รับตรง ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬาลงกรณ์ฯ 2560

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬาโดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 2)  เปิดรับสมัคร 22 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2560

923 views

รับตรง เทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์ 2560

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2560 

2,759 views

รับตรง โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ม.วลัยลักษณ์ 60

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายสนับสนุนการศึกษาให้นักเรียนทีมีความสามารถทางด้านศิลปะหรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั่วประเทศ ได้เข้าศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2560 

661 views

รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.แม่ฟ้าหลวง 60

  ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อผลิตบุคลากรตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0   เปิดรับสมัครออนไลน์ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 3 เมษายน 2560

1,737 views

รับตรง สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ นานาชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 60

เนื่องด้วย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2560 ในรอบที่ 3 

1,132 views

รับตรง ภาคปกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2560 (โดยวิธีสอบตรง) เปิดรับ วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

2,943 views

ประกาศผล รับตรง ระบบมหิดลรับตรง 17 มี.ค. 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ระบบมหิดลรับตรง ม.มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560 และรับรหัสระบุตัวบุคคล วันที่ 17 มี.ค. 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป 

2,659 views

รับตรง ทุน ผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมฯ ม.อุบลราชธานี 60

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษและกลุ่มโควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยช์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 ทุน 

1,146 views

รับตรง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ม.สงขลานครินทร์ 60 รอบ 2 เปิดรับ 15-31 มีนาคม นี้

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ จึงเห็นสมควรเปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ใน โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2กลุ่มที่ 1 โควตาจังหวัด ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 7 คน กลุ่มที่ 2 โควตาจังหวัด สงขลา สตูล พัทลุง 6คน

2,025 views

รับตรง ผู้มีความสามารถทางด้านกีฬา ม.สงขลานครินทร์ 60

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับบุคคลที่มีความสามารถทางด้านกีฬา และมีผลการเรียนอยุ่ในเกณฑ์ตามที่แต่ละคณะกำหนด เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 13-23 มีนาคม 2560

863 views

รับตรง โครงการับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 60

รับตรง โครงการับนักเรียนเพื่อผลิตต้นแบบบัณฑิต AEC ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน ม.6 ที่มีความสนใจเข้าศึกษา โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกที่จัดโดย สอท..

474 views

รับตรง เศรษฐศาสตร์การประกอบการ นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รอบ 2

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.เกษตรสาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2)

875 views

รับตรง วิทยาลัยโลกคดี GSSE ม.ธรรมาศาสตร์ 60 รอบ 2

GSSE เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี สาขา Global Studies and Social Entrepreneurship มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เน้นสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีความใส่ใจและ อยากที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม เปิดรับสมัคร 15 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2560

1,127 views

รับตรง โครงการปกติและโครงการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร 60 ครั้งที่ 2

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป (โครงการปกติและโครงการพิเศษ) ครั้งที่ 2 ใน 6 สาขาวิชา รวม 72 คน

1,849 views

คะแนน กสพท. ขึ้นเยอะ !? จะมีผลกับ รับตรง จุฬา 60 ไหม !?

หลังจากที่ได้เห็นคะแนน กสพท. น้องๆหลายคนถึงกับวิตกกังวลกับคะแนน กสพท.ว่าขึ้นเยอะ แล้วจะมีผลต่อ รับตรง จุฬาฯ หรือป่าว  ผมขอตอบตามความคิดเห็นพร้อมทั้งนำข้อมูล คะแนน กสพท ทุกสถาบันมาให้ดู จริงๆแล้วมันขึ้นเยอะจริง ดิ !!?

2,528 views
abac