วันที่ 29 เมษายน 2560

ค้นหาข้อมูลรับตรง

รับตรง คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา 60 รอบ 2

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ครั้งที่ 2 คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร 31 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2560

1,159 views

รับตรง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ 60 รอบ 2

เปิดรับสมัคร โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ระบบรับตรง รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560

1,104 views

ประกาศผล กสพท รอบ 2 ปีการศึกษา 2560

ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ได้ประกาศจำนวนผ้มู ีสิทธิ์สอบสมัภาษณ์ตรวจร่างกาย ปี การศึกษา 2560 รอบที่ 2 เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บัดนี้ กสพท ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย รอบที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อแนบท้าย 

3,302 views

รับตรง โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.ขอนแก่น 60 ใน 17 คณะรวม 393 คน ปิดรับ 7 เมษายน นี้

รับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์  โครงการเด็กดีมีที่เรียน เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รวม ใน 17 คณะรวม 393 คน เปิดรับสมัคร 30 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2560 สำหรับน้อง  20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2,927 views

รับตรง 3 โครงการ มหาวิทยาลัย พะเยา 60 เปิดรับถึง 29 พ.ค.

โครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นใหม่ โครงการทายาทธุรกิจอาหารและสินค้าเกษตร    โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาแพทย์แผนจีน+ภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา

734 views

รับตรง ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา ม.ธรรมศาสตร์ 60

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา หลักสูตร 6 ปี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2  จำนวน 11 คน

4,435 views

รับตรง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ลาดกระบัง 2560 รอบ 2

จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ แบบรับตรง ประจำปีการศึกษษ 2560 รอบที่ 2  จำนวน 30 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560

1,158 views

รับตรง เพิ่มเติม รอบ 3 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 60

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร)  เปิดรับสมัครวันที่ 27 มีนาคม-3 เมษายน 2560

1,569 views

รับตรง CMUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ 2560 รอบ intake 3

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  intake 3 เปิดรับถึง 12 พฤษภาคม 2560 สาขา Social Science 

695 views

รับตรง ควบ 2 ปริญญา แพทย์แผนจีน และ ภาษาจีน ม.พะเยา 60

โครงการรับนิสิตหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา ระหว่างหลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2560 

1,779 views

รับตรง ทุน ทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนักกีฬา ม.หอการค้า 2560

รับสมัครนักศึกษาโครงการทุนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านนักกีฬา มหาวิทยาลัยหอการค้า ปีการศึกษา 2560 เปิดรับสมัครถึง 16 เมษายน 2560

1,709 views

รับตรง โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา ม.ขอนแก่น 60

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต โครงการพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน

1,779 views

รับตรง โครงการร่วมมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ สัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น 60

รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในโครงการพิเศษ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 5 คน

1,628 views

ด่วน ประกาศผล จุฬาฯ รับตรง แบบปกติ 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และรายงานตัวเข้าศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีรับตรง(แบบปกติ)ปีการศึกษา 2560

10,117 views

รับตรงทั่วประเทศ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ม.แม่ฟ้าหลวง 2560

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวนรับ : 17 จังหวัดภาคเหนือ 18 คน และ รับตรง ทั่วประเทศ 12 คน
เปิดรับสมัคร  27 มีนาคม ถึง 17 เมษายน 2560

5,950 views

รับตรง โครงการเพชรเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 60

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบปกติ ปีการศึกษา 2560 ในโครงการ เพชรเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ ม.ปลายจากสถานศึกษาทั่วประเทศ เปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 27 คน ใน 6 สาขาวิชา

1,670 views

รับตรง โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2560

โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตร ฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คนเปิดรับสมัคร 10-31 มีนาคม 2560

1,323 views

รับตรง เพิ่มพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร ปี 2560 รวม 200 คน !

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์เพิ่มพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้ง 200 คน รับสมัคร 27 มีนาคม – 25 พฤษภาคม 2560 

1,769 views

รับตรง รับทุนจำนวน 2 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 60

 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา เพื่อรับทุนจำนวน 2 โครงการ (ทั้ง 2 โครงการไม่ตัดสิทธิ์ Admission)

1,156 views

รับตรง โครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 60 ไม่ตัดสิทธิ์ Admissions กลาง

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560 (ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์และไม่ตัดสิทธิ์ Admission)

1,046 views
abac