วันที่ 24 มิถุนายน 2560

แนะนำ เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีการจัดการ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เทคโนโลยีการจัดการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการมีความสามารถด้านการวิเคราะห์  มีภาวะผู้นำ มีความเป็นผู้ประกอบการ  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับองค์การทั้งในระดับภูมิภาค  ระดับประเทศ  ระดับนานาชาติ โดยสาขาเทคโนโลยีการจัดการนี้มีสาขาย่อยให้เลือกด้วยประกอบด้วย
1.             การจัดการการตลาด
2.             การจัดการโลจิสติกส์
3.             การจัดการผู้ประกอบการ


เรียนเทคโนโลยีการจัดการเค้าเรียนกันยังไง


ด้านการจัดการการตลาด  เน้นแนวคิดและวิธีการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์การสื่อสารและนำเสนอมูลค่านั้นให้กับผู้บริโภค  ตลอดจนการจัดการด้านความสัมพันธ์ต่อผู้บริโภคเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์การ
ด้านการจัดการโลจิสติกส์  เน้นความรู้  หลักปฎิบัติและแนวคิดด้านโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน  เพื่อให้การจัดระบบสินค้าและสารสนเทศเกี่ยวกับสินค้าสินค้า  ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า  การสั่งซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ด้านการจัดการผู้ประกอบการ  เน้นกระบวนการสร้างธุรกิจใหม่  ทั้งในฐานะผู้ประกอบการหรือบุคลากรในองค์การเพื่อตอบสนองโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การสร้างรูปแบบธุรกิจ  การออกแบบโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม  ตลอดจนการศึกษาถึงพัฒนาการของธุรกิจใหม่และผลในภาพรวมต่อโครงสร้างอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในระยะยาว


เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง


การจัดการการตลาด 
การบริหารผลิตภัณฑ์  การบริหารลูกค้า  การวิเคราะห์ตลาด  การวิจัยตลาด  การสื่อสารการตลาด  และการพัฒนาธุรกิจ
การจัดการโลจิสติกส์
การวิเคราะห์และวางแผนโลจิสติกส์  การจัดการการขนส่ง  การวางแผนและควบคุมสินค้าคงคลัง  การวางแผนและควบคุมการผลิต  การจัดการด้านระบบสารสนเทศด้านโลจิสติกส์  การจัดการด้านการบริการลูกค้า  และการจัดการโซ่อุปทาน
การจัดการผู้ประกอบการ
การประกอบธุรกิจส่วนตัว  การวิเคระห์วิจัยโครงการสินเชื่อลงทุน  การวิจัยภาวการณ์ประกอบการ  การพัฒนาธุรกิจ  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  และการบริหารการตลาดhttp://soctech.sut.ac.th/mt/undergraduate.php
 

60367

เข้าชม

11

ตอบกลับ

แนะนำ เทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โพสต์เมื่อ 21/03/2554 12:58 | 0
ขอบคุณค่ะ^^กำลังหาข้อมูลอยู่พอดี

เด็กแอด สู้ๆ
โพสต์เมื่อ 22/03/2554 06:59 | 0
ใครมีอะไรสงสัยหรือจะสอบถามเกี่ยวกับสาขานี้หรือมหาลัยนี้สอบถามได้เลยนะ


จะพยายามตอบทุกคำถามเลยครับ   P'MT
โพสต์เมื่อ 29/03/2554 21:06 | 0

มันเรียนยากไหมคะ
แล้วเรียนอะรัยบ้างช่วยตอบที

โพสต์เมื่อ 30/03/2554 15:31 | 0
เรียนก็ถือว่าไม่ค่อยยากครับ อาจารย์จะสอนโดยเน้นความเข้าใจเป็นหลักมากกว่าการท่องจำ โดยสิ่งที่เรียนสามารถนำไปใช้ในโลกของธุรกิจได้จริงๆ
มีคำนวณบ้างเล็กน้อยถ้าเทียบกับสาขาอื่นๆในมหาลัยถือว่าคำนวณน้อยมาก 
ถ้าเราตั้งใจเรียนในห้องจริงๆพี่ว่าเรียนเข้าใจดีเลยทีเดียว   

อันข้างล่างนี้จะเป็นโครงสร้างหลักสูตรปีล่าสุดจะได้รู้ว่าเรียนอะไรบ้าง

โครงสร้างหลักสูตร
ก.หมวดศึกษาทั่วไป
  ประกอบด้วย                                                                   38 หน่วยกิต
        
         - กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป                                          12 หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ                                        15 หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป                                                   9 หน่วยกิต
            (ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ สหศาสตร์)

ข.หมวดวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย                                                                    131หน่วยกิต
            
     กลุ่มวิชาการจัดการพื้นฐาน                                           66 หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชาคณิตศาตร์ ,สถิติ,เศรษฐศาสตร์                     14 หน่วยกิต
         - กลุ่มวิชาการจัดการพื้นฐาน                                         52 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเฉพาะ                                                              41 หน่วยกิต     
         - วิชาบังคับ                                                                  20 หน่วยกิต
         - วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ                                        12 หน่วยกิต
         - วิชานอกกลุ่มวิชาเฉพาะ                                               9 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาต่างประเทศเพื่อธุรกิจ                                     15 หน่วยกิต
            (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)
     กลุ่มวิชาสหกิจศึกษา                                                      9 หน่วยกิต

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                       8 หน่วยกิต
                    
จำนวนหน่วยกิตรวม                                                                                     177 หน่วยกิต

โพสต์เมื่อ 16/07/2554 21:32 | 0
อยากเรียนการจัดการโลจิสติกส์คับ !!
โพสต์เมื่อ 06/09/2554 20:05 | 0
โลจิสติกส์ เรียนยากมั้ยค่ะพี่ จำเป็นมั้ยที่ต้องเก่งอังกฤษอ่าค่ะ
โพสต์เมื่อ 28/09/2554 07:58 | 0
@น้องBlackzer S ไม่จำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษแค่

มีพื้นฐานภาษาอังกฤษก็เรียนได้ครับ โลจิสติกส์ เรียนไม่ยากครับ มีการ

คำนวณ หัวใจหลักก็คือทำยังไงถึงจะลดต้นทุนและทำให้องค์กรมีต้นทุน

ต่ำสุดโดยใช้การขนส่งและการบริหารจัดการสินค้าคงคลังครับ 

อาจารย์จะสอนโดยเน้นความเข้าใจและนำไปใช้ได้จริงครับ

ขอแค่มีความตั้งใจ ขยันๆ  ^_^  (ขอโทษที่พี่ตอบช้านะครับ)

โพสต์เมื่อ 30/12/2554 18:34 | 0
โอ๊ย ! อยากเรียนการจัดการ แต่เสือกลงมนุษย์
จะเปลี่ยนก้อไม่ทันแล้ว เพราะเขาประกาศให้ไปสัมภาษณ์เดือน ม.ค. เน้แล้ว

โอ๊ย  โอ๊ย ! เซ็งตรงเน้แล้ว cold  sad
โพสต์เมื่อ 20/05/2555 07:12 | 0
ข้อมูลเพิ่มเติม

soctech.sut.ac.th/mt/

โพสต์เมื่อ 07/06/2557 12:49 | 0
พี่คับการสอบเข้ามหาลัยตต้องทำยังไงบ้างคับ  ช่วยบอกผมที
โพสต์เมื่อ 03/10/2557 17:34 | 0
โลจิส มทส.
ต้องใช้ Pat อะไรบ้างค่ะwhat
abac