วันที่ 22 กรกฎาคม 2560

คณะอันตราย Admission 2554

คณะที่ผมเลือกมานี้ อาจจะคะแนนขึ้นลงรุ่นแรงจากคะแนนขั้นต่ำปี 2553 เยอะ โปรดใช้ความระมัดระวังในการเลือก ( ให้ระวังไม่ได้บอกว่าห้ามเลือกนะครับ ^__^  )   ( ปีก่อน ก็ทายถูกหลาย คณะ นะ )

 บทความนี้จะมีการปรับปรุงเรื่อย ๆ นะครับ    เนื้อหายังไม่นิ่ง เพราะผมต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์ ประเมิณผลตลอดเวลา >...<


จุฬาลงกรณ์

คณะเภสัชศาสตร์    สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรมคณะครุศาสตร์   
คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
คณะนิติศาสตร์  เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส

เกษตรศาสตร์

คณะเกษตร สาขาวิชาเคมีการเกษตร วิทยาเขตบางเขน
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2)
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีไทย
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาวรรณคดี กลุ่มวรรณคดีอังกฤษ
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตบางเขน
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาชุมชน)
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม)
คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ)  ( แต่ยังน่าเลือก )
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (บริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย  ( แต่ยังน่าเลือก )
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ

มหิดล

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (สาธารณสุขศาสตร์)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วท.บ.)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (ศศ.บ.)

ธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาฝรั่งเศส 
คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 2 เลือกสอบวิชาภาษาเยอรมัน 
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาปกครอง
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์
( หลาย  สาขา วิทยาศาสตร์ของ มธ ก็ถือว่าอันตราย นะครับ )
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาวิชาการผังเมือง
วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ศูนย์ลำปาง


มศว

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภ.บ. 6 ปี) สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
( จะว่าไป สาย วิทย์ศาสตร์นี่ก็อันตรายเกือบทั้งนั้น แหะ ๆ )
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสถิติ
คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาชีววิทยา 
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาตะวันออก - วิชาเอกภาษาเขมร
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิชาภูมิศาสตร์ 
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) 

ศิลปากร

คณะโบราณคดี สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบ 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สายวิชาการออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์    

ลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชไร่ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาปฐพีวิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมัก 
 

สงขลานครินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่  ( ยังน่าเลือก )
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (นักศึกษาพิเศษ)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ่ สาขาสัตวศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่ (รูปแบบที่ 1) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี สาขาฟิสิกส์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี สาขาภาษาอังกฤษ

ปล  หลายคณะคะแนนต่ำอยุ่แล้ว และ คนเลือกไม่เยอะ อาจจะทำให้คะแนนขึ้นลงแรง ครับ

 

เชียงใหม่

คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี เคมีอุตสาหกรรม ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษา 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 1 (วทบ.) 
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 2 (วทบ.)
 

ขอนแก่น

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน 
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)
คณะนิติศาสตร์   ในแอดค่าเทอม 18000 บาทนะ
 

พระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือ และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเฉพาะทาง
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(บางขุนเทียน) สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ศล.บ.)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 4 ปี ภาษาไทย)

 
เดียวกินข้าวก่อน แล้วจะกลับมาปั่นงานต่อ >....<
 

หมายเหตุ 1   โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มจะขึ้นเกือบทุกสาขานะครับ  เพราะปีก่อนคนกลัวกันมาก ทำให้คะแนนต่ำ ไม่กล้ากล้าเลือก 

ผมลอง list รายชื่อ  น้องสามารถใช้โปรแกรม UniCal แล้วดูข้อมูลทั้งหมดได้นะครับ  http://www.unigang.com/UniCal

 

จะเ ได้ว่าคะแนนของจุฬา น่าจะขึ้นได้เยอะกว่า คะแนนต่ำสุดของปี 53 พอสมควรครับ

 

มหาวิทยาลัย คณะ คะแนน53
บูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (รูปแบบที่ 2) 17,812.95
มหาสารคาม โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 17,167.10
บูรพา คณะโลจิสติกส์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (รูปแบบที่ 2) 17,146.20
มหิดล คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 16,731
ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 16,479.50
จุฬาลงกรณ์ คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาธรณีวิทยา 16,272.55
เชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชัน รูปแบบที่ 2 (วทบ.) 16,206.15
ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 16,149.55
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี(บางขุนเทียน) สาขาวิชามีเดียอาตส์ (ศล.บ.) 15,990.25
นเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15,851.80
จุฬาลงกรณ์ คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม 15,616.95
ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 15,577.50
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 15,535.60
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 15,388.50
จุฬาลงกรณ์ คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้ม 15,053.50
จุฬาลงกรณ์ คณวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 15,024.15
ขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 14,810
ศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 14,809.95

 

หมายเหตุ 2    ( คนเลือกสาขา ก็ต้อง กล้า ๆ หน่อยนะครับ เพราะปีนี้ จุฬาไม่รับคอม แต่ ถ้าคนกลัวกันเกินไปก็จะเป็น แบบ วิศวะคอม จุฬา ปีก่อน ดังนั้นกล้า ๆ หน่อย )

http://unigang.com/

81089

เข้าชม

113

ตอบกลับ

คณะอันตราย Admission 2554

โพสต์เมื่อ 01/03/2554 10:03 | 0
แอบงง คณะเกษตร กับ บริหารการจัดการการผลิต มก. อันตรายยังไงfrown เพราะคณะเกษตรไม่ค่อยนิยมอยู่แล้ว และ บริหาร คะแนนก็ปกติดี

ที่อันตรายน่าจะเป็น วิศวะ คอม ที่รับแค่ 5 คน (+กับจุฬาไม่เปิดรับวิศวะคอมแอดกลาง)
กับ อุตสาหกรรมเกษตร -ฟูดซายน์ ที่ปีที่แล้วคะแนนตก เพราะคนแห่ไปลงที่ มช.(เพราะมช.ปี52 คะแนน 3000)
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 10:21 | 0

คนเลือก เพราะชื่อสถาบัน ครับ

ปี 52 เลือก  เกือบ 1 พันคน  แต่ 53 กลับเหลือแค่  349 คนเอง

แล้วคะแนนมันต่ำสุดในหมวด  ลองดูคะแนนของทั้งกลุ่ม บริหารเกษตร 4 ปีย้อนหลัง นะครับ

อย่างที่บอกไปครับเป็นแค่คำเตือน 5555

โพสต์เมื่อ 01/03/2554 10:39 | 0

เสนอความคิดเห็นเยอะ ๆครับ 

ผู้อ่านจะได้ประโยชน์  >...<

 แต่ ไม่ต้องกลัว ขนาดไม่กล้าเลือก นะ

โพสต์เมื่อ 01/03/2554 11:06 | 0
ศิลปศาสตร์ ฝรั่งเศส มธ.
ศิลปศาสตร์ อังกฤษ มธ.
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 11:20 | 0
แต่ละคณะหนูอยากเรียนทั้งนั้นเลยอ่ะTTทำไมต้องเสี่ยงปีนี้ด้วยคะพี่
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 11:34 | 0
หนูอยากรู้ คณะมนุษย์ เอกวรรณคดีอังกฤษ ของม.เกษรอ่ะค่ะคนจะเลือกเยอะมั๊ยอ่ะ แล้วคะแนนจะเพิ่มเยอะมั๊ยค่ะช่วยบอหนูที --*
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 11:44 | 0
คิดว่าไม่น่าขึ้นสูงนะครับ

สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพราะมี
ปัจจัยหลายด้านเป็นตัวกำหนดได้แก่O-Net Pat1 Pat2
ซึ่งคะแนนไม่ค่อยสูงมาก

โดยเฉพาะO-Netที่ต้องได้รายวิชาไม่ต่ำกว่า30%
ดังนั้นบางคนคะแนนอย่างอื่นดีแต่ก็พลาดได้เหมือนกัน
คะแนนไม่น่าขึ้นเกิน17000นะครับ แต่ต้องดูสาขาด้วย
ถ้าขึ้นเกินสายอื่นก็ดีใจได้เลยครับแสดงว่าคนแห่เลือกวิทยาศาสตร์
หมด วิศวะหรือสายวิทย์สุขภาพมีเฮได้เลยครับ

ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 11:59 | 0
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารจุฬา จะสูงขึ้นด้วยหรอค่ะ - - *(เวนกำ กะจะเลือกไว้กันพลาด )
แล้วเภสัชกับสัตวแพทย์ จุฬาจะขึ้นสูงมากไหมค่ะ
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 12:05 | 0

อยากทราบว่าคะแนนแอดกลางคณะโลจิสติกส์ ม. บูรพา จะสูงไหม แล้วคณะนี้ น่าเรียนอ่ะป่าว

โพสต์เมื่อ 01/03/2554 12:33 | 0

จิตวิทยา ของเกษตร  โอ้ววว อบากเข้ามา อย่าสูงขึ้นเลยยย เฮ้อออ

โพสต์เมื่อ 01/03/2554 13:07 | 0

@ deada   เออสาขานี้ไม่น่าจะขึ้นเยอะ เพราะคะแนนถือว่าสูงอยู่แล้ว จ้า

โพสต์เมื่อ 01/03/2554 13:13 | 0

พี่กล้าคะ นิติ ฬ ฝรั่งเศส ซักเท่าไหร่จะปลอดภัยคะ ?

โพสต์เมื่อ 01/03/2554 13:14 | 0

ปีที่แล้วเภสัช ฬ ต่ำกว่าที่อื่นปีนี้จะบวกเยอะมากไหมคับ

โพสต์เมื่อ 01/03/2554 14:10 | 0
พี่คะถ้าจะเลือกแบบที่มั่นใจว่าติดแน่ๆต้องเผื่อคะแนนไว้ซักเท่าไหร่คะพี่
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 14:14 | 0
วิศวะรวม ฬ 21600 พอไหวมั๊ยครับ > <
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 15:27 | 0
วิทย์ ฬ ก็คงเป็นแหล่งรวมคนที่อยากจะซิ่วเข้าหมอปีหน้าอีกแหงๆ
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 15:44 | 0
frown
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 16:42 | 0
พี่คะ แล้วพยาบาล สภากาชาดไทยหล่ะค่ะ คะแนนจะมีแนวโน้มคนเลือกเยอะมั้ยคะ
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 17:28 | 0
พี่คะ มนุษยศาสตร์ จีน ที่เกษตร จะประมาณเท่าไหร่ คะ
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 18:57 | 0

พี่คะ สหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาฯ นี่ จาขึ้นมากมั้ยอ่ะคะ แล้วต้องเท่าไหร่อ่าคะถึงจาปลอดภัย ???

โพสต์เมื่อ 01/03/2554 19:25 | 0
@Jreff0704
น่าจะขึ้นนะครับ คะแนนซัก 19500 คะแนน  ปลอดภัยค่อนข้างสูงครับ
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 19:54 | 0
ศิลปศาสตร์ มธ. ขึ้นแน่นอนเลยค่ะ = =;;
เพราะ ฬ ไม่รับอักษร สายศิลป์ คนจะแห่ไป มธ.
คิดว่ายังงั้นนะค่ะ
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 20:06 | 0
........พี่กล้าคับ แล้ววิศว มก. จะมีคณะไหนที่ คะแนนเพิ่มขึ้นหรือลดลง บ้างครับบ ช่วยผมที ไม่กล้าเลือกแล้ววว T^T
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 21:00 | 0
วิศวะ โยธา-ไฟฟ้า มธ. หล่ะคับ

ต้องบวกประมาณเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัย
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 21:01 | 0

ผมว่าน่าจะวิศวะจุฬาฯกับคณะวิทยาศาสตร์ทุกมหาลัยน่าจะสูงขึ้นมาก เพราะปีการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตร์คะแนนแค่ หมื่นห้ากว่าๆเอง วิศวะจุฬาก็แค่หมื่นเจ็ด (เต็มสามหมื่น) คงเพราะเปิด GAT PAT ปีแรกมั้ง  ไงก็สู้นะคร้าบบบบ จะรับน้องแว้วว

โพสต์เมื่อ 01/03/2554 21:32 | 0
อยากเข้า ม.เกษตร คะ โชคดีที่ยังไม่มีคณะเศรษฐศาสตร์ อยู่ในรายชื่อ คณะอันตราย ^^
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 21:34 | 0
แล้ว มศว ล่ะค่ะ โดนส่วนตัวแล้ว คิดว่ามนุษย์อิงค์ มศว พุ่งแน่นอน 
เพราะปีที่แล้ว คะแนนน้อยมาก
โพสต์เมื่อ 01/03/2554 23:18 | 0
มันเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆ
ยิ่ง มธ. คณะศิลปศาสตร์ เนี่ย
คิดหนักมากจริงๆ..เพราะคะแนนน้อย
เศร้าอ่าTT
โพสต์เมื่อ 02/03/2554 10:42 | 0
ถ้าได้คะแนนประมาณ 18000  แล้วอยากเข้าคณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาญี่ปุ่น หรือ
คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการและการท่องเที่ยว ของศิลปากร  อยากรู้ว่าถ้าแอด
แล้วจะติดมั้ยคะ
โพสต์เมื่อ 02/03/2554 11:00 | 0
frown  เฮ้ออ ศิลปศาสตร์ มธ. !!  มาเสี่ยงปีนี้อีก อ๊าคคคคค 
โพสต์เมื่อ 02/03/2554 12:10 | 0
เสี่ยงจัง T___T  แล้วปีนี้สัตวแพทย์ควรจะบวกเพิ่มอีกกี่คะแนนดีค่ะ  ฟู้ตซาย์ด้วย

กลัวจะไม่ติดซักอันดับเลยนี่ซิ T___T
โพสต์เมื่อ 02/03/2554 14:50 | 0
ถามหน่อย คับ คะแนนพยาบาล มช. ต้องบวกขึ้นเท่าไหร อ่ะ......?
โพสต์เมื่อ 02/03/2554 18:42 | 0
ถ้าคะเเนนประมาณ 16000 นิดๆนี่ ต้องเหนื่อยหน่อยมั้ยคะ กับจุลฯ มช.,มศว (เทียบonetไปประมาณ 40%)
โพสต์เมื่อ 02/03/2554 22:26 | 0
ปีนี้ศิลปศาสตร์ เอกอังกฤษของธรรมศาสตร์ใช้เกณฑ์โอเนทอังกฤษ 75 คะแนนขึ้นไปเหมือนปีก่อนหรือเปล่าครับ
โพสต์เมื่อ 03/03/2554 20:54 | 0
คิดว่า ปีนี้ ศิลปศาสตร์ เอกรวม และ เอกอิ้ง คะแนนน่าจะสูงค่ะ

เพราะ 1 คะแนนแกทเฟ้อ
2 อักษร ฬ ไม่เปิดรับเด็กศิลป์ ดังนั้นทุกคนน่าจะแห่มา ที่นี่ และ ม.เกษตร
โพสต์เมื่อ 04/03/2554 09:18 | 0
เภสัช มอ. ไม่อันตรายใช่ไหมครับ
งั้นก็เลือกได้สบาย
โพสต์เมื่อ 04/03/2554 10:20 | 0
เศร้า+เครียด
อยากอยู่อ่า...คะแนนไม่ถึงฝันแน่ๆๆ
โพสต์เมื่อ 04/03/2554 17:27 | 0
พี่กล้าค่ะ คณะวิทยาธรณี ฬ คะแนนเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยค่ะ TTmistake
โพสต์เมื่อ 04/03/2554 17:39 | 0

@ Dollycat   16500  น่าจะโอเค

โพสต์เมื่อ 04/03/2554 19:31 | 0
พี่กล้าครับ วิทยาคอม จุฬาฯ 18xxx พอไหวไหมครับ
แล้วพวกเภสัชทุกที่คะแนนเพิ่มจะเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับ

ขอบคุณครับ
โพสต์เมื่อ 05/03/2554 19:37 | 0
พี่กล้าครับ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน ศิลปศาสตร์ รูปแบบ 1 คะแนน + ประมาณไหนครับ
ตอนนี้ตัวผมมีคะแนน+กับโอเน็ตที่ประมาณไว้แล้วได้ 24,495 คะแนน
คิดว่าปลอดภัยไหมครับ
โพสต์เมื่อ 05/03/2554 22:37 | 0

พี่ข๊ะคณะวิทย์ สาขาเคมีวิศวะ ++2500 โอเคไหมข๊ะ

โพสต์เมื่อ 06/03/2554 00:01 | 0

@hamu  ให้  79 %   เภสัชอาจจะเพิ่มหลัก พัน


@ btover    คะแนนถือว่าดีพอใช้ครับ


@  dreamjeng     85 %

โพสต์เมื่อ 06/03/2554 12:53 | 0
อยากเข้าครูคณิตของ มก.มากๆเลย  ถ้าใครมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะนี้ช่วยบอกกันด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะ ^^
โพสต์เมื่อ 06/03/2554 20:22 | 0
พี่กล้าครับ เอกภาษาอังกฤษของม.ธรรมศาสตร์ถ้าสัก +3500 จะมีโอกาสติดมากแค่ไหนครับ แล้วปีนี้คนจะสมัครเต็มอัตราไหมครับ เพราะกำหนดเกณท์โอเนทอิ๊งเหมือนปีก่อน (ปีก่อนมีสมัครแค่ 23 คน)
โพสต์เมื่อ 06/03/2554 21:38 | 0
@blueeyewth ปีที่แล้วสมัคร 222 คนไม่ใช่หรอครับ
แต่ผ่าน 23 คน
โพสต์เมื่อ 06/03/2554 22:37 | 0
@btlover ครับ ปีที่แล้วมีคนสมัคร 222 คนจริง แต่กลับมีคนผ่านแค่ 23 คนทั้งๆที่ทางคณะประกาศรับ 35 คน ผมเลยเดาเอาว่าน่าจะเป็นเพราะมีคนได้โอเนทเกิน 75 เพียงแค่เท่าจำนวนที่ผ่านเท่านั้น แต่นี่ผมก็แค่คาดเดาเอานะครับ ถ้าผมคิดผิดผมก็ขอโทษด้วยจริงๆT_T
โพสต์เมื่อ 07/03/2554 08:17 | 0
@blueeyewth เฮ้ย ไม่ได้มีเจตนาว่าอะไรเลยครับ คือนึกว่าดูตัวเลขผิดมารึเปล่าเฉยๆ
ส่วนที่ผ่าน 23 คนก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับ
โพสต์เมื่อ 07/03/2554 12:12 | 0
@ btlover จะเข้ารูปแบบไหนหรอค่ะ
(เลือกเอกอะไร...??)
โพสต์เมื่อ 07/03/2554 12:17 | 0
คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน (รูปแบบที่ 2) มก.
บวกเท่าไรถึงจะปลอดภัยหรอค่ะ...
abac