วันที่ 20 สิงหาคม 2560

มัณฑนากร , นักออกแบบตกแต่งภายใน

นิยามอาชีพ   
          ผสมผสานความคิด และความรู้ทางด้านการออกแบบ การผลิต การตลาด และศิลปะเข้าด้วยกัน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย อาคารสาธารณะ พื้นที่ภายในยานยนต์ประเภทต่าง ๆ เช่น เครื่องบิน  รถโดยสาร เรือ หรือพื้นที่แสดงสินค้า / จัดนิทรรศการอื่น ๆ รวมถึงการจัดตู้หรือกระจกแสดงสินค้าของร้านค้า ห้างสรรพสินค้าขนาดต่าง ๆ โดยสามารถจัดวางผังเขียนแบบ รวมถึงกำหนดรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ เพื่อการก่อสร้างที่สมบูรณ์ และควบคุมดูแลช่างตกแต่งภายในให้ทำหน้าที่ได้ถูกต้อง

ลักษณะของงานที่ทำ
          มัณฑนากรเป็นผู้ออกแบบการตกแต่งภายในสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงาน ต้องทำงานตามขั้นตอน  และกำหนดเวลาชิ้นผลงานต่างๆ ร่วมกับ ผู้ว่าจ้าง
1. บันทึกรายละเอียด ความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบให้สร้างสรรค์เป็นที่สะดุดตา ประทับใจ และได้รสนิยมตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ศึกษาโครงสร้างของงานดำเนินการออกแบบตกแต่ง  คำนวณแบบ  ประมาณราคา  เลือกวัสดุตกแต่งที่มีคุณภาพ  เหมาะสม ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า  ตรงตามเป้าหมายและประโยชน์ใช้สอย
3. ส่งแบบที่วาดและเสนองบประมาณให้ลูกค้าพิจารณา
4. เมื่อผ่านการแก้ไขดัดแปลงแบบให้สมบูรณ์แล้วจึงส่งแบบให้กับ ช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ หรือช่างเชื่อมเหล็กให้ทำงานตามโครงสร้างที่ออกแบบไว้
5. ปฏิบัติงาน และประสานงานกับระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ช่างเพื่อให้การออกแบบเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา

สภาพการจ้างงาน
          มัณฑนากรที่รับราชการจะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ถ้าทำงานกับภาคเอกชนจะได้รับเงินเดือนขั้นต้นอยู่ระหว่าง 15,000 - 20,000 บาท  ขึ้นอยู่กับฝีมือและประสบการณ์ในการฝึกงานขณะที่กำลังศึกษาอยู่ และได้รับสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด และสิทธิประโยชน์อื่น เช่น โบนัส

สภาพการทำงาน
          การปฏิบัติงานการออกแบบ ส่วนมากต้องทำงานทั้งในและนอกสำนักงาน  เช่นในอาคาร ในสถานที่กำลังตกแต่ง อาจต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ
ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาตกแต่งภายใน
2. มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานที่ไม่เหมือนใคร เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ
3. มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในประเทศ เพื่อแสดง      เอกลักษณ์  และประโยชน์ใช้สอยสูงสุด
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวาดรูปหรือออกแบบ
5. มีระเบียบวินัย เข้าใจถึงการบริการทางธุรกิจ
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้ความร่วมมือกับทีมงานดี และมีความสามารถในการประสานงาน
7. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และปรับปรุงความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา
8. รู้แหล่งข้อมูลเพื่อซื้อหาวัตถุดิบ
9. ออกแบบตกแต่งภายในอาคารบ้านเรือนให้ถูกหลักและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค  และเพื่อความปลอดภัย ประหยัดเหมาะสมกับภาวะสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้คือ : เมื่อสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า(สายวิทย์)  สอบคัดเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัดสอนคณะหรือภาควิชาสถาปัตยกรรม ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัย อาจไม่เหมือนกัน

โอกาสในการมีงานทำ
          สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้อุตสาหกรรม วงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบมากในการจัดหาเงิน มาดำเนินการลงทุนทางด้านก่อสร้าง ทำให้อาชีพนี้สะดุดไประยะหนึ่ง แต่ผู้ประกอบอาชีพนี้พยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส  คือ       ใช้ความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์เปลี่ยนไปออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ของเล่นอุปกรณ์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ในภาครัฐบาลผู้ที่ปฏิบัติในหน้าที่นี้จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งและขั้นตามความสามารถ ถ้าพยายามปรับพัฒนาฝีมือและสร้างสรรค์ผลงาน  ตำแหน่งอาจเลื่อนถึง     ผู้อำนวยการของหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ หรือประกอบอาชีพส่วนตัวในการออกแบบทำสินค้าพรีเมี่ยม สินค้าที่ระลึก

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
นักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ  นักออกแบบกราฟฟิค     
ครู – อาจารย์ ในคณะสถาปัตยกรรมของสถาบันการศึกษาต่างๆ

แหล่งข้อมูลอื่น ๆ
สมาคมสถาปนิกสยาม และบริษัทสถาปนิกใหญ่ๆ ทั่วไป
ที่รับนักศึกษาฝึกงาน
การจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)

เนื้อหาดีดีจาก  กรมการจัดหางาน

78074

เข้าชม

10

ตอบกลับ

มัณฑนากร , นักออกแบบตกแต่งภายใน

โพสต์เมื่อ 07/02/2553 20:23 | 0

เยี่ยม!!

อยากเรียนมาก ก กเลยค่ะ

อยากเข้าคณะมัณฑนศิลป์ ศิลปากรค่ะ..

แต่ พ่อแม่ไม่สนับสนุน

แต่ก้อจะเข้าให้ได้ค่ะ

อนาคตของเรา เราเลือกเองจิงมั๊ยค่ะ?

โพสต์เมื่อ 24/02/2553 16:51 | 0

เครียด

โพสต์เมื่อ 09/06/2553 22:37 | 0

จะเรียนต้องทำไงอ่าคร่ะ  งานจะหายากป่าว

 

อยากเรียนมากกเลย  แต่ไม่ค่อยมีคนสนันสนุนเท่าไรอ่าคร่ะ

 

ป๊ากะมะม๊าบอกว่าหางานทำอยาก

 

พี่ช่วยแนะนำทีนะค่ะ

 

ขอบคุณคร่ะ

โพสต์เมื่อ 09/06/2553 22:38 | 0

อ๋อเราเรียนศิลป์ภาษาด้วยจะมีโอกาสเข้าได้รึป่าวคร่ะ

โพสต์เมื่อ 10/06/2553 00:00 | 0

iiiann:

ถ้าจะเรียนจริง ๆ  ในสถาบันที่ชื่อ ก็ต้องเน้นสอบตรงนะครับ 

ก็เลยต้อง กวดวิชาทางสายนี้เพิ่ม  น้องอยู่ ม ไรหรอครับ

 

ยังไง แอดมาคุยกัน   msn ก็ได้  [email protected]

โพสต์เมื่อ 29/07/2553 18:17 | 0

เคร

โพสต์เมื่อ 06/08/2553 00:20 | 0

อยากเรียน อ่า แต่แม่บอกว่า หางานทำ ยาก

 

ทำไงดี

โพสต์เมื่อ 20/11/2553 12:45 | 0
อยากเรียน ๆๆ wink
โพสต์เมื่อ 14/05/2554 18:54 | 0
อยากเรียนคณะนี้มากๆและจะเข้าคณะนี้ให้ได้....
โพสต์เมื่อ 12/07/2554 01:30 | 0
ถ้าชอบน่ะไม่ต้องกลัวว่าจะตกงาน เพราะถ้าไม่เลือกงานคุณจะมีโอกาส
น้อยมากที่จะตกงาน
เรียนไปเถอะถ้าคิดว่าใช่และชอบ


แต่ถ้าคิดว่ามาเรียนเพื่อที่ว่ามันเท่ แนว อาร์ทติสล่ะก็ผมว่าอย่าเลยเพราะงานเยอะมาก มีหลายๆคืนที่คุณจะต้องทำงานเพื่อส่งอาจารย์แบบหามรุ่งหามค่ำ ถ้าอยากดูพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันก็เข้ามาเรียนเลย 5555+
(ไม่ทุกวันหรอก ผมล้อเล่น)


ถ้าคิดจะเรียนจริงๆแล้วควรฝึกลายเส้น ฝึกการดรออิ้ง ฝึกsketch designเยอะๆ แล้วที่สำคัญอย่าฝึกแต่พวกนี้แล้วทิ้งวิชาสามัญเพราะมันจะช่วยคุณได้หากไม่แม่นในการวาดภาพ


ขอให้สู้ๆนะครับ เป็นกำลังใจให้ :)
abac