วันที่ 22 กรกฎาคม 2560

ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เปิดรับสมัครนักศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนัก เรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๔ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา (รับตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีจำนวน ๖ หลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
2. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
3. หลักสูตร วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร)
4. หลักสูตร วท.บ. (เทคโนโลยีการประมง)
5. หลักสูตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)
6. หลักสูตร วท.บ. (พืชสวน)

Download รายละเอียดการรับสมัครและกำหนดการ ใบสมัครสอบ บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ

 

abac