วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

รับตรง ICT ม.มหิดล ขยายเวลารับตรงรอบยื่นคะแนนถึง 20 ก.ค.นี้

     คณะ ICT ม.มหิดล ชวนนักเรียน ม.ปลาย สายวิทย์ ศิลป์คำนวณ สมัครสอบตรงเข้าเรียนด้านไอที หลังขยายเวลาการรับตรง รอบยื่นคะแนน จนถึงวันที่ 20 ก.ค. นี้ 
       
       รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ขณะนี้คณะ ICT ม.มหิดล ได้ขยายเวลาสมัครสอบตรงเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีในรอบยื่นคะแนน ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ก.ค. 2560 ผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์ หรือ ศิลป์-คำนวณ สามารถยื่นสมัครสมอบได้ทันที ซึ่งการเรียนในคณะ ICT ผู้เรียนจะได้เรียนรู้สรรพวิชาด้านไอที ไม่ว่าจะเป็น วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อผสม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ ระบบเครือข่ายสื่อสาร และ การจัดการระบบสารสนเทศ ที่ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในไทยและระดับโลกอยู่ในขณะนี้ โดยเนื้อหาหลักสูตรที่มีความเข้มข้น ได้มาตรฐานสากล นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในสรรพวิชาดังกล่าว อีกทั้งยังได้รับการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาศักยภาพ เพื่อการแข่งขันทั้งในระดับชาติ และนานาชาติได้อีกด้วย ผู้ที่สนใจสมัครรอบยื่นคะแนนนี้ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 24410909 ต่อ 111 หรือ https://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/schedule.html
       
       “คณะ ICT ม.มหิดล มีหลักสูตร ICT นานาชาติที่โดดเด่นทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก ผลิตบุคลากรชั้นนำด้าน IT ปีละกว่า 200 คน นอกจากนี้ คณะ ICT ม.มหิดล ยังได้จัดกิจกรรมด้าน IT ในระดับชาติ และนานาชาติ มาหลายกิจกรรมทุกปี เช่น การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM ICPC งานประชุมวิชาการนานาชาติ ICT-ISPC และเมื่อเร็วๆ นี้ คือ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Data Science in Action: Toward Thailand 4.0 ร่วมกับการแข่งขัน MUICT-DataHack ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม นักเรียนและนักศึกษา มาประลองความสามารถผนวกกับความคิดสร้างสรรค์ด้าน Data Science และ Engineering เป็นอย่างมาก การจัดกิจกรรมเพื่อการแข่งขันทางวิชาการจึงเป็นกลไกหลักที่ทำให้นักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพเป็นอย่างดี ทำให้นักศึกษาของคณะ ICT ม.มหิดล ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก ได้ร่วมเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อฝึกงานและร่วมงานวิจัยในต่างประเทศจำนวนมากในแต่ละปี และเป็นที่ต้องการอย่างมากของบริษัทชั้นนำต่างๆ” รศ.ดร.เจริญศรี กล่าว 

เว็บไซคต์หลัก

 

abac