วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ปฎิทินรับตรงใหม่ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี 57

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เปิดรับสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัคร 13 มกราคม ถึง 10 เมษายน 2557

คุณสมบัติผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว
- เป็นสตรีโสด อายุระหว่าง 17-22 ปี
- มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ยกเว้นถ้าบิดารับราชการทหารซึ่งมี สัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
- มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40กิโลกรัมแต่ไม่เกิน 65กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155ซ.ม.
- มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
- ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็น อุปสรรคต่อการเรียน
- คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวมจาก GPAX, GAT, PAT2และ O-NET 8กลุ่มสาระการเรียนรู้ (รหัส 01-06) 

ระเบียบการ

ปล. ตอนนี้ไม่ใช่สอบตรงแล้วจ้า เป็นระบบยื่นคะแนน GAT/PAT จ้า 

17247

เข้าชม

2

ตอบกลับ

ปฎิทินรับตรงใหม่ พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ปี 57

โพสต์เมื่อ 19/12/2556 16:19 | 0
smile
โพสต์เมื่อ 19/12/2556 18:55 | 0
สงสัยคะ คือ  ต้องไปสมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัย  หรือ ต้องสมัครออนไลน์ ????? 

ความคิดเห็น

P.Kla 04/04/2557 11:15

สมัครทางเน็ตนะครับ
abac