รับตรง พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 2557

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นการสนองตอบนโยบายการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในท้องถิ่นภูมิภาคได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพรได้กําหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษา (สอบตรง) เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เปิดรับสมัคร ๒ กันยายน – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

รายละเอียด ใบสมัครสอบตรง สมัครทางอินเทอร์เน็ต 

4415

เข้าชม

1

ตอบกลับ

รับตรง พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 2557

โพสต์เมื่อ 03/09/2556 21:23 | 0
smile

UniGang Talk

รับสมัคร ติวเตอร์เฉลยข้อสอบ GAT/PAT 7สามัญ O-NET : ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ GATเชื่อมโยง  ติดต่อ Mynamekla@hotmail.com