วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชีทติว Tutor Chanel ชุดล่าสุด ( เพื่อคนยังไม่รู้ )

GAT 1 โดย อ.ปิง
GAT 2 โดย อ.อริสรา
PAT 1 โดย รศ.สมัย
PAT 2 โดย อ.อุไรวรรณ
ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี
คณิตศาสตร์ โดย อ.มนตรี ( พี่ช้าง )
ชีววิทยา โดย นพ.พิชญ์ สันติจิตรุ่งเรือง ออกอากาศ 17 ต.ค. 2552
สังคมศึกษา โดย อ.ปิง ออกอากาศวันที่ 17 และ 24 ต.ค. 2552
สังคมศึกษา โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
คณิตศาสตร์ โดย อ.สุพัฒน์ พลสุธรรม์
คณิตศาสตร์ (เมตริกซ์ และกำหนดการเชิงเส้น) โดย อ.วิเศษ กี่สุขพันธ์ (ออกอากาศ 16 ม.ค. 53)
เคมี โดย อ.อุ๊
วิชาฟิสิกส์ โดย อ.วิษณุวัฒน์ วินุราช (พี่อั้ม จาก The Brain)
วิชาภาษาอังกฤษ โดย ครูพี่แนน จาก Enconcept
วิชาภาษาอังกฤษ โดย อ.สุมณี วิทิตกูล จากโรงเรียนสตรีวิทยา
คณิตศาสตร์ โดย อ.ชัยรัตน์ เจษฎารัตติกร (อ.เจี๋ย)
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย อ.ชัย ลาภเพิ่มทวี
ภาษาอังกฤษ โดย อ.สมศรี ธรรมสารโสภณ
แนวข้อสอบวิชาเคมีเข้ามหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ สุธน เสถียรยานนท์
วิทยาศาสตร์ โดย อ.ณัฐพล โยธาธิติกุล ออกอากาศ 26 ธันวาคม 2552
สังคมศึกษา โดย อ.ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์ (อ.ป๊อป) ออกอากาศ 26 ธันวาคม 2552
ภาษาอังกฤษ โดย อ.วนิดา ยาณรักษา
คณิตศาสตร์ โดย อ.ชวลิต กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ) ออกอากาศ 2 มกราคม 2553
ภาษาอังกฤษ โดย อ.อริสรา ธนาปกิจ (ครูพี่แนน) ออกอากาศ 2 มกราคม 2553
ภาษาไทย โดย อ.ปิง เจริญศิริวัฒน์ (ออกอากาศ 16 ม.ค. 53)
 

 

 

 

 

 ด้านล่างนี้เป็นของ ETV

ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา อังกฤษ    Download

 

 

ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา ชีววิทยา
ชีวะ 1 ระบบนิเวศ ตอนที่ 1
ชีวะ 2 ระบบนิเวศ ตอนที่ 2
ชีวะ 3 ระบบนิเวศ ตอนที่ 3
ชีวะ 4 ระบบนิเวศ ตอนที่ 4
ชีวะ 5 ส่วนประกอบของเซลล์
ชีวะ 6 การลำเลียงสารผ่านเซลล์
ชีวะ 7 การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุ
ชีวะ 8 การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในร่างกาย

ชีวะ 9 การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย

ชีวะ 10 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตอนที่ 1
ชีวะ 11 ภูมิคุ้มกันของร่างกาย ตอนที่ 2
ชีวะ 12 การแบ่งเซลล์
ชีวะ 13 โครโมโซมและการถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ชีวะ 14 สารพันธุกรรม
ชีวะ 15 เทคโนโลยีชีวภาพ
ชีวะ 16 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

  ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา เคมี
เคมี 1-5 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
เคมี 6-7 ธาตุและสารประกอบ
เคมี 8-9 ปฏิกิริยาเคมี
เคมี 10-12 สารชีวโมเลกุล
เคมี 13-14 ปิโตรเลียม
เคมี 15-16 พอลิเมอร์

 

 

 

  ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ 1 การทำโจทย์ข้อสอบ ตอนที่ 1
คณิตศาสตร์ 2 การทำโจทย์ข้อสอบ ตอนที่ 2
คณิตศาสตร์ 3 เซต
คณิตศาสตร์ 4 ตรรกศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ 5 ระบบจำนวนจริง
คณิตศาสตร์ 6 ความสัมพันธ์ฟังก์ชั่น
คณิตศาสตร์ 7 ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลลอกการิทึม
คณิตศาสตร์ 8 ตรีโกณมิติ
คณิตศาสตร์ 9 เซต

 

คณิตศาสตร์ 10 ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลลอกการิทึม
คณิตศาสตร์ 11 อนุกรมเลขคณิต
คณิตศาสตร์ 12 เลขยกกำลัง
คณิตศาสตร์ 13 เอกซ์โปเนนเชียล
คณิตศาสตร์ 14 ตรรกศาสตร์ 2
คณิตศาสตร์ 15 จำนวนจริง
คณิตศาสตร์ 16 การนับ

 

 

  ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา ฟิสิกส์
ฟิสิกส์ 1-2 การเคลื่อนที่แนวตรง ครั้งที่ 1 - 2
ฟิสิกส์ 3 แรงในสนามความโน้มถ่วง
ฟิสิกส์ 4-5 แรงในสนามไฟฟ้า ครั้งที่ 1 - 2
ฟิสิกส์ 6-7 แรงในสนามแม่เหล็ก ครั้งที่ 1 - 2
ฟิสิกส์ 8-11 การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ครั้งที่ 1 - 4
ฟิสิกส์ 12 - 14 คลื่น ครั้งที่ 1 - 3
ฟิสิกส์ 15 - 16 กัมมันตภาพรังสี ครั้งที่ 1 - 2

  

  ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา ภาษาไทย
ภาษาไทย 1 แนะนำข้อสอบ
ภาษาไทย 2 การอ่านจับใจความ ตอนที่ 1
ภาษาไทย 3 การอ่านจับใจความ ตอนที่ 2
ภาษาไทย 4 ภาษากับการแสดงความคิด
ภาษาไทย 5 วรรณศิลป์ ตอนที่ 1
ภาษาไทย 6 วรรณศิลป์ ตอนที่ 2
ภาษาไทย 7 วรรณศิลป์ ตอนที่ 3
ภาษาไทย 8 ธรรมชาติของภาษา
ภาษาไทย 9 การสร้างคำ
ภาษาไทย 10 ประโยค
ภาษาไทย 11 ราชาศัพท์
ภาษาไทย 12 ระดับภาษา
ภาษาไทย 13 ข้อบกพร่องการใช้ภาษา
ภาษาไทย 14 การบรรยาย การพรรณนา การอธิบาย
ภาษาไทย 15 สำนวนไทย
ภาษาไทย 16 เสียง
ภาษาไทย 17 ทบทวนความรู้

 

 

 

 

  ติวเข้มเตรียสอบ O-NET วิชา สังคม
สังคม 1 มนุษย์กับสังคม
สังคม 2 ศาสนาสำคัญของโลก
สังคม 3 การเมืองการปกครอง
สังคม 4 กฎหมายสำหรับประชาชน
สังคม 5 พุทธศาสนา
สังคม 6 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 1
สังคม 7 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 2
สังคม 8 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 3
สังคม 9 เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 4
สังคม 10 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1
สังคม 11 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 2
สังคม 12 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 3
สังคม 13 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 4
สังคม 14 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 1
สังคม 15 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 2
สังคม 16 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 3
สังคม 17 ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4
 

 

 

   etv เข้าขายชุดละ 750 บ. (ไม่เเน่ใจนะ)   เป็นชีติว รุ่นปี 50 มั้ง

.........................................................................................................................................................

 

26809

เข้าชม

25

ตอบกลับ

ชีทติว Tutor Chanel ชุดล่าสุด ( เพื่อคนยังไม่รู้ )

โพสต์เมื่อ 18/01/2553 18:32 | 0

กระทรวงศึกษาธิการเอาอาาจารย์กวดวิชามาออกทีวีสอน

 

อุทุมพรยังanti กวดวิชาซะ

 

+0+

โพสต์เมื่อ 18/01/2553 19:03 | 0

ไม่เข้าใจว่า มีช่องทางนี้ เพื่อให้สถาบันกวดวิชาโฆษณา

แล้วให้นักเรียนไปเรียนเพิ่มเติม เหรอ

สรุปนักเรียนไทยคงหนีไม่พ้นกวดวิชาค่ะ

โพสต์เมื่อ 18/01/2553 19:12 | 0

พี่ๆๆๆๆๆๆๆๆครับ

อังกฤษ โอเนต โหลดมาแล้วเปิดดูไม่ได้สักอันครับ

โพสต์เมื่อ 18/01/2553 19:37 | 0

จริงๆ ครับ อังกฤษโอเน็ตเปิดไม่ได้เลย

 

ปล. ขอบคุณมากนะครับ

โพสต์เมื่อ 18/01/2553 20:05 | 0

ขอบคุมากๆๆค่ะ!

นั่นสิ.. อังกฤษเปิดไม่ได้เลยอ่าค่ะ  ><

โพสต์เมื่อ 18/01/2553 20:07 | 0

ติวเข้มเตรียมสอบ O-NET วิชา อังกฤษ    Download

แก้ไขให้แล้ว =__=

โพสต์เมื่อ 18/01/2553 21:08 | 0

พี่กล้าหนูขอวิดีโอด้วยได้มั้ยอะ

เอาแต่ละอันเลยว่าวิดิโออันไหนอะ

ขอบคุณค่ะ ^..^

โพสต์เมื่อ 18/01/2553 21:24 | 0

แล้ว เฉลยแบบฝึกหัดไม่มีหรอคับผม ไม่มีไม่เปนไร แค่นี้ก็ได้ก็ดีละ

 

ขอบคุณนะคับ

โพสต์เมื่อ 18/01/2553 21:37 | 0

พี่กล้า  ทำลิงค์แต่ละอันให้ด้วยสิ -___-  เว็บเค้าค้นยากอ่ะ

โพสต์เมื่อ 19/01/2553 12:21 | 0

 Vdo   ETV ผม พอหาได้นะครับ บางวิชา

แต่ว่า มันใหญ่มากเลยอะครับ 1 วิชา ประมาณ 1 Gig เลยอะครับ =__=

โพสต์เมื่อ 26/01/2553 19:27 | 0

ขอบคุณหลายๆเด้อ

 

โพสต์เมื่อ 17/03/2553 18:57 | 0
โพสต์เมื่อ 27/03/2553 15:39 | 0

สาธิตการผ่าอาจารย์ใหญ่... ห้ามพลาด!!

ไม่ต้องง้อวันวิทย์ ไม่ต้องตามติดโอเพ่นเฮาส์

ถ้าน้องคือผู้สนใจในการศึกษา แพทย์ พยาบาล  สหเวช เภสัช ทันตะ  สาธารณสุข หรือวิทยาศาสตร์ สุขภาพทุกสาขา
เรามีสิ่งดีดี ที่น่าสนใจและ เหมาะกับน้องมานำเสนอ...

1. DvD Anatomy For Beginners
การเรียนการสอนจากประเทศเยอรมัน สาธิตจากการผ่าศพจริงตั้งแต่ต้นจนจบ
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ต้องกลัวฟังไม่ทัน เรามีเนื้อหาที่บรรยายเป็นไฟล์ให้ด้วย...
เรียนรู้ไล่ตั้งแต่หัวจรดเท้า ทุกระบบ เวลาในการสาธิตประมาณ 250 นาที
เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์,นักศึกษาพยาบาล,เทคนิคการแพทย์,กายภาพบำบัด
เภสัช ทันตแพทย์  สาธารณสุขและนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา
และนักเรียนผู้สนใจศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเพื่อประกอบการตัดสินใจ
เข้าศึกษาในคณะแพทย์ศาสตร์ทุกสาขา...(วัดใจก่อนเรียน...)
1 ชุด 1 แผ่น ราคา 250 บาท

2. Dynamic Human Anatomy
โปรแกรม รายละเอียด กายวิภาค
แยกดูอวัยวะแต่ละส่วน มีภาพจริง และภาพ กราฟฟิกประกอบ
โจทย์แต่ละบทเรียน มีทั้ง ก่อนเรียน และหลังเรียน...
ชัดเจน แน่นด้วยเนื้อหา เหมือนมี Text Book อยู่กับตัว
ใช้แทนText Book ได้  ใช้ทำรายงานได้...
  "ควรใช้คู่กับ DvD Anatomy For Beginners"
   1 ชุด 1 แผ่น ราคา 250 บาท

3.โปรแกรมตรวจวินิจฉัยโรค
 โปรแกรมทางการแพทย์ (ภาษาไทย) Multimedia Education
-ตำราตรวจวินิจฉัยโรคสำหรับ เภสัชฯ/แพทย์/พยาบาล และบุคคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
-เป็นคู่มือใช้แนะนำการใช้ยา/การป้องกันโรคและการปฎิบัติตัวเมื่อเป็นโรค

เนื้อหา
    280 โรคและหลักการวินิจฉัยรักษาพร้อมหลักการซักประวัติและตรวจร่างกาย
    68 แผนภูมิช่วยตัดสินใจ การวินิจฉัยแยกโรคจากอาการ
    98 ชนิดยาพร้อมรายละเอียดการใช้รวมทั้งการให้น้ำเกลือ
-โรคและหลักการวินิจฉัยโรคพร้อมหลักการซักประวัติผู้ป่วยอย่างละเอียดเป็นขั้นตอน สามารถพูดได้
-แผนภูมิประกอบการวินิจฉัยโรค
-ชนิดยาและหลักการใช้ยานั้น  เช่น Loratadine ทานอย่างไร  / รักษาโรคอะไร / ขนาดยาที่ใช้
นักศึกษาแพทย์  หรือ ผู้สนใจวิทยาศาสตร์การแพทย์ ไม่ควรพลาด...
1 ชุด 1 แผ่น ราคา 250 บาท

4.VCDตรวจภายใน
    สาธิตการตรวจภายในจริง ตั้งแต่ต้นจนจบ
    1 ชุด 1 แผ่น ราคา 250 บาท

5. CD ตำราการใช้ยาแผนปัจจุบันและสมุนไพร
    โปรแกรม รายละเอียดการใช้ยาที่ครบครันทุกรายละเอียดที่สุดเท่าที่มีมา
    มีทั้ง ยาปัจจุบันและ สมุนไพร
    1 ชุด 1 แผ่น ราคา 250 บาท

6. Body explorer
    โปรแกรมรวมภาพร่างกายมนุษย์ ทุกรูปแบบการตัด ทั้ง ตัดขวาง ตัดตามยาว ตั้งแต่หัวจรดเท้า
    ละเอียดที่สุดเท่าที่เคยมีมา ใช้ประกอบกับการเรียน anatomy ทุกรูปแบบ...
    เพื่อที่จะได้ทราบว่า อวัยวะใด อยู่ตรงไหน ตำแหน่งไหน เป็นอีกสื่อการเรียน anatomy
    ที่ควรจะมีไว้...
    1ชุด1แผ่น ราคา 250 บาท

7. Text BIO Campbell edit 7
    text book biology ที่ได้รับการยอมรับที่สุดในรูปแบบ e-book
    ภาพประกอบ สวยงามเข้าใจง่าย สามารถพริ๊น หรือใช้อ้างอิงได้...
    1ชุด1 แผ่น ราคา 250 บาท


รับชำระเงินทางธนาคาร ส่งของทางไปรษณีย์
จัดส่งถึงบ้าน (ค่าจัดส่ง EMS 50 บาท)

สนใจสั่งซื้อทางE-MAIL    [email protected]  (จีเมลนะ สำคัญมาก!!)
หรือทิ้งเบอร์ติดต่อกลับในE-mail

ขอบคุณครับ และขอให้ติดในคณะที่ต้องการ...

โพสต์เมื่อ 12/04/2553 09:50 | 0

ขอบคุณค่ะ :')*

โพสต์เมื่อ 19/06/2553 20:48 | 0

จะพยายามทำให้ได้นะ

 

สู้ๆ

 

^^

โพสต์เมื่อ 09/11/2553 19:36 | 0

พี่กล้าขอลิ้ง วีดีโอ ด้วยครับ

ขุง ครับ

โพสต์เมื่อ 18/03/2554 12:16 | 1

ทำไมโหลดไม่ได้คะ

โพสต์เมื่อ 01/05/2554 18:26 | 0
โหลดมะได้เหมือนกานอ่าค่ะ

ช่วยหน่อยนะค่ะT^T
โพสต์เมื่อ 22/05/2554 18:43 | 0
ขอบคุณค่ะ
โพสต์เมื่อ 21/06/2554 23:22 | 0

พี่กล้า ชีทมันเปิดไม่ได้ทำไงงงงงงงงงงงง
 

โพสต์เมื่อ 02/07/2554 12:03 | 0
ขอบคุนมากนะคะ อิอิ
โพสต์เมื่อ 14/10/2554 22:29 | 2
ทำไม download ไม่ได้สักเรื่องครับ
โพสต์เมื่อ 22/11/2554 19:01 | 0
โหลต ไม่ได้ อ่ะค่ะ !!
โพสต์เมื่อ 20/12/2554 21:12 | 0
โหลต ไม่ได้ อ่ะ
โพสต์เมื่อ 07/09/2555 23:36 | 0
โหลดไม่ได้สักเรื่่องเลย  ลบเอกสารไปแล้วหรอค่ะ
abac